Parkování

Pokud na Baškohrátky pojedete autem, prosíme o dodržování pravidel silničního provozu a respektování dočasného svislého značení. Především - parkujte svoje automobily pouze na vyhrazených parkovištích. Nebraňte obyvatelům a ostatním návštěvníkům obce v jejich běžném životě. Pokud bude vaše vozidlo bránit bezpečnosti provozu, překážet obyvatelům nebo návštěvníkům, ve vjezdu či výjezdu z domova, garáže nebo obchodu a podobně, bude bez odkladu odtaženo policií.

Náramky - vstupné

Každý návštěvník při vstupu do areálu obdrží po předložení vstupenky, nebo zaplacení vstupného identifikační náramek, který mu pracovník festivalu upevní na zápěstí. Tento náramek ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný bez náhrady škody nebo vstupného. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat tímto náramkem pořadatelské službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup do areálu, popřípadě bude vyveden pořadatelskou službou z areálu, taktéž bez náhrady škody či vstupné. Padělání vstupenek / pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
Zakoupením vstupenky – pásky na ruku, návštěvník bezvýhradně souhlasí s návštěvním řádem Baškohrátek.

Co si nesmíte přinést

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka. Do areálu je dovoleno vnášet nápoje – PET láhve o maximálním objemu 0,7l, deštníky a občerstvení pro vlastní potřebu. V areálu je zakázáno rozdělávat oheň.

Hlavní pořadatel

je označen visačkou Baškohrátky - Kapitán a koordinuje veškeré dění festivalu a to v celém areálu festivalu. Jedině hlavní pořadatel, může rozhodovat a měnit veškeré dění na festivalu a jeho rozhodnutí je konečné.

Pořadatelská služba

slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci pořadatelské služby budou jednotně oblečeni do oranžových reflexních vest a označeni nápisem POŘADATEL. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR. Kompetence a povinnosti pořadatelské služby: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení. Pokud, nebudete spokojeni s pořadatelskou službou, obraťte se neprodleně na Hlavního pořadatele festivalu.

Chraňte si své zdraví

Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky a pořadateli. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotníky.

Ostatní

Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje!

Přejeme Vám dobrou zábavu.